МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
СДСС (акроним) Социјал Демократски Сојуз на Северџаните
Суверенист Национален противник на глобалтоталитаризмот. Се застапува за одбрана на суверените права на нациите/народите наспроти светските елитистичко-корпорациски интереси.
Глобалтоталитаризам Тоталитаристичко општество на светско (глобално) ниво овозможено со новите технологии за сеопшто следење и тенденциозна пропаганда за наметнување целосна контрола над умовите на народите во полза на глобално корпорациските интереси.
Северџанак Лице кое наспроти реалноста глуми (посебно изразено пред странски претставници) опиеност од демократските вредности, едно општество, отворено општество, живот за сите, европски вредности и слично.
Северџанаштво Пиететско глумење опиеност за европските вредности наводно воведени со т.н. Преспански Договор.
Северџанист Лице кое самиот не е Северџан, но ја легитимизира Севрџанија со соработничкиот некритички однос кон Северџаните.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5