МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шуга шуга... • јадеж; вид кожна болест проследена со јадеж
[«(перс. ѕид), (мед.)]
шугав шугав... шугавиот
шугавост шугавост... шугавоста
шуко и шукоштекер • ѕиден приклучник за електрична струја обезбеден со заземјување; овозможува приклучување на апарати со поголема потрошувачка на електрична струја отколку обичниот приклучник
[«(скр. од гер. Schutzkontakt)]
шум шум... шумови
шума шума...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5