МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штокавски штокавски...
штом штом...
штос виц
досетка
удар
шега
штос... штосови • виц
[«(фиг.)]
• досетка
[«(фиг.)]
• куп разни хартии, книги, книжни пари и др
• удар
[«(гер. stoß)]
• шега
[«(фиг.)]
штотуку штотуку...
штоф штоф... штофови штофен, штофениот • вид ткаенина за костими
[«(гер. stof)]
штрајк штрајк... штрајкови • организиран прекин на работата заради постигнување на некои социјални или политички цели, а особено заради постигнување на подобра економска положба
[«(анг. strike)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5