МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штоф штоф... штофови штофен, штофениот • вид ткаенина за костими
[«(гер. stof)]
штрајк штрајк... штрајкови • организиран прекин на работата заради постигнување на некои социјални или политички цели, а особено заради постигнување на подобра економска положба
[«(анг. strike)]
штрајкбрехер штрајкбрехер... • работник што не го прифаќа штрајкот, што оди на работа во текот на штрајкот; предавник на интересите на организираните работници
[«(анг. strike, гер. brechen)]
штрајкува штрајкува... штрајкуваат • отапува во штрајк, учествува во штрајк
[«(анг. strike)]
штрајкувач штрајкувач... • човек што учествува во штрајк, што штрајкува
[«(анг. strike)]
штрајкувачки штрајкувачки...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5