МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штица штица...
штиче штиче... штичиња што; што било штó-годе
штиче... штичиња што; што било што-годе
што било што било
што што...
што-годе што-годе...
штокавец штокавец... штокавци
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5