МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штипе штипе... штипат; штипи, штипете; штипев, штипеа; штипел; штипен; штипéјќи; штипење; штипав, штипаа; штипал
штипе... штипат; штипи, штипете; штипев, штипеа; штипел; штипен; штипејќи; штипење; штипав, штипаа; штипал
штипјанец штипјанец... штипјани
штипјанка штипјанка...
штипка штипка... штипкаат
штипка...
штипне штипне... штипнат; штипни, штипнете; штипнав, штипнаа; штипнал; штипнат; (ќе) штипнев, (ќе) штипнеа; (ќе) штипнел
штипски штипски...
[(од Шпши)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5