МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штик штик... штикови
штим штим...
штима штима... штимаат и штимува штимуваат
штимер штимер... • справа за давање глас
• стручњак што дотерува музички инструменти
[«(гер. Stimmer)]
штимува штимува... штимуваат • се согласува, во согласност е
• создаде/создава поволно или неповолно расположение кон некого или кон нешто
[«(фиг.)]
• усогласи/усогласува, дотера/дотерува жици на музички инструмент
[«(гер. stimmen)]
штимунг штимунг... • карактеристика на некоја средина
• пријатна атмосфера, добро расположение, пријатност
[«(гер. Stimmung)]
• пријатност во уметничко дело
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5