МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штиглец и штиглиц • вид појна птица, трнарче
[«(гер. Stieglitz), (зоол.)]
штик штик... штикови
штим штим...
штима штима... штимаат и штимува штимуваат
штимер штимер... • справа за давање глас
• стручњак што дотерува музички инструменти
[«(гер. Stimmer)]
штимува штимува... штимуваат • се согласува, во согласност е
• создаде/создава поволно или неповолно расположение кон некого или кон нешто
[«(фиг.)]
• усогласи/усогласува, дотера/дотерува жици на музички инструмент
[«(гер. stimmen)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5