МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штепува прошива
прошие
• прошие/прошива
[«(гер. steppen)]
штета штета...
штетен штетен... штетниот
штети штети... штетат
штетник штетник... штетници
штетност штетност... штетноста
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5