МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штанга и штангла • метален лост, метален стап
[«(гер. Stange)]
штангла штангла...
штанд штанд... штандови • место за излагање на експонати на саем
[«(гер. stand)]
• тезга на пазар
штанца жиг
рез
• жиг
[«(гер. stanze)]
• рез
[«(гер. stanze)]
• челичен калап
штанцува • изработува метални и други предмети со челични и други калапи
[«(гер. stanzen)]
штапски штапски...
[(од штаб)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5