МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шрафцигер шрафцигер... • клуч за навртување или одвртување на шрафови, навртувач, одвртувач
[«(гер. Schraubenzieher)]
шрех • кос, косо навален, напречен
[«(гер. schräg)]
шрифт шрифт... • збир на екрански или печатарски (принтерски) знаци со специфична форма; шрифтот содржи и разни големини и стилови (третмани) на формата, како полуцрни и курзивни; картриџ-шрифтови шрифтови за печатење снимени на касета што се вметнува во посебно лежиште во печатарот
[«(комп.)]|[(принтерот)»]
• комплет типографски слагачки знаци што се состојат од букви, бројки, интерпункциски знаци и др
[«(гер. Schrift писмо)]
штаб штаб... штабови • воена команда на баталјон, полк и повисоки единици
[«(гер. stab), (вој.)]
• раководен орган за одвивање на некоја важна работа, врховно раководство
штабен штабен... штабниот
штава штава...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5