МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шприц шприц... шприцови • цилиндар со клип на кој се става шуплива игла; служи за вадење крв или за вшприцување на лекови под кожа, во мускулите или во вените
[«(гер. Spritze), (мед.)]
шприца шприца... шприцаат
шприцер шприцер... • вино измешано со сода или со кисела вода
[«(гер. Spritzer)]
шприцне шприцне... шприцнат; шприцни, шприцнете; шприцнав, шприцнаа; шприцнал; шприцнат; (ќе) шприцнев, (ќе) шприцнеа; (ќе) шприцнел
шрапнел шрапнел... и шрапнела • артилериско зрно наполнето со олово или со железни куглички (сачми); кога ќе стигне над саканата цел, се распрскува во воздухот, а кугличките се шират на сите страни
[«(анг. shrapnel)]|[(имаат широк дијапазон на дејство)»]
шрапнела шрапнела...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5