МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шпионaжа шпионáжа...
шпионажа кодошење
поткажување
шпионáжа... • доставување на важни воени, економски и други податоци на друга држава, по тајни патишта
[«(фр. espionnage)]
• кодошење
• поткажување
шпионира кодоши
поткажува
шпионира... шпионираат • доставува р, кни податоци што се државна тајна на друга држава
[«(фр. espionner)]
• кодоши
• поткажува
шпионка кодошка
поткажувачка
шпионка... • жена шпион
[«(итал. spione)]
• окце на домашна врата низ кое може да се види кој тропнал или заѕвонил
[«(фиг.)]
• отвор на вратата во затворска ќелија низ кој се надгледува затвореникот
шпионски кодошки шпионски...
шпиритус шпиритус... • алкохол добиен со дестилација на овошје, вино и др
[«(лат. spiritus)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5