МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шпекулaнтски шпекулáнтски...
шпекулант истражувач
мудрец
набљудувач
теоретичар
шпекулáнт... • истражувач
[«(лат. speculans)]
• мудрец
• набљудувач
[«(лат. speculans)]
• оној што врши шпекулации, што сака поевтино да купи, а што поскапо да продаде користејќи го нарушениот пазар
[«(трг.)]
• теоретичар
[«(лат. speculans)]
шпекулантски шпекулантски...
шпекулативен шпекулативен... шпекулативниот
шпекулација шпекулација... • . валкана, нечесна работа
[«(фиг.)]
• тргување заради полесна и побрза печалба, без многу труд, со нарушување на законите и прописите; користење на растроениот пазар
[«(трг.)]
• филозофско размислување; настојување да се дознае вистината само по пат на размислување, без оглед на искуството
[«(фил.)]
шпекулира шпекулира... шпекулираат • се занимава со шпекулации
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5