Организација - Македонски Правоговорник

Напишано од Управа on .

   Македонско = Македонски

 • МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВОРНИК. (65 000 заглавни поими) Зборник составен од 3 македонско-македонски речници. Делот Македонскиот Правоговорник кој досега даваше можност за добивање зборови кои се со соодветни значења на странски зборови во говорот е проширен со можност за добивање и правопис како и толкување на внесениот/бараниот збор/израз.
  Така с
  е добива произсход од пребарување низ
  • непосредни македонски зборови соодветни на туѓизмите; но и
  • македонски правопис; како и
  • толкување на странските изрази.

Во насловот на столбот МАКЕДОНСКИ се внесува зборот или изразот чие значење се бара. Во столбовите на Правоговор, Правопис и Толкување се добиваат соодветните значења.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штркле штркле... штрклевци
штрклест штрклест... штрклестиот
штрков штрков... штрковиот
штрудла штрудла... • вид пита од кори завиени во ролни и внатре наполнети со солен или сладок фил
[«(гер. strudi), (кул.)]
штука штука...
[(риба)»]
• вид германски воен авион-бомбардер
[«(гер. скр. од Struzkampfflugzeug)]
штукатура • мешаница од гасена вар, карарски мермер и печатарска креда во прав; служи за изработка на релјефни орнаменти на ѕидови и тавани, за леење на калапи, шаблони и др
[«(итал. stuccatura)]
• производ направен од таква мешаница
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5