Организација - Македонски Правоговорник

Напишано од Управа on .

   Македонско = Македонски

 • МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВОРНИК. (65 000 заглавни поими) Зборник составен од 3 македонско-македонски речници. Делот Македонскиот Правоговорник кој досега даваше можност за добивање зборови кои се со соодветни значења на странски зборови во говорот е проширен со можност за добивање и правопис како и толкување на внесениот/бараниот збор/израз.
  Така с
  е добива произсход од пребарување низ
  • непосредни македонски зборови соодветни на туѓизмите; но и
  • македонски правопис; како и
  • толкување на странските изрази.

Во насловот на столбот МАКЕДОНСКИ се внесува зборот или изразот чие значење се бара. Во столбовите на Правоговор, Правопис и Толкување се добиваат соодветните значења.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штребер • човек што се стреми по секоја цена да направи кариера, безобѕирен кариерист
[«(гер. Streber)]
штрек штрек...
штрека штрека... штрекаат штрекне, штрекнат; штрекни, штрекнете; штрекнав, штрекнаа; штрекнал; штрекнат; (ќе) штрекнев, (ќе) штрекнеа; (ќе) штрекнел
штрих линија
пруга
црта
• линија
[«(гер. Strich)]
• ограничен простор за движење, омеѓен со линија
• пруга
[«(гер. Strich)]
• црта, линија, како знак дека некој текст се поништува
• црта
[«(гер. Strich)]
штрк штрк... штркови
штркел штркел... штркелот, штркли
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5