МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шумовит шумовит... шумовитиот
шумовитост шумовитост... шумовитоста
шумоли шумоли... шумолат
шумоти шумоти... шумотат
шумски шумски...
шунд шунд;...шунд-литература • лоша стока, безвреден предмет, смет
[«(гер. Shund)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5