Надоградба

Напишано од Управа on . Posted in Новости

Македонско = Англиски

 • МАКЕДОНСКО - АНГЛИСКИ РЕЧНИК (600 000 заглавни поими) после долготрајна работа направено е големо збогатување на македонско=англиски речник во двата правца. Со ова надополнување збирката на единици кои влегуваат во македонско=англискиот речник е зголемена за 2 и пол пати и во овој момент претставува општо најголемиот македонски речник кој може да се најде во било кој облик. Вкупниот број на заглавни поими надминува 600 000 од кои повеќето се дополнително разработени со применети изрази и дополнителни толкувања. Така што вкупниот број на единици надминува 3 милиони.
  Во новиот речник вклучени се новите стручни толкувања објавени од соодветни институции. Како даночни и деловни изрази од Управата за Јавен Промет, информатички изрази од Министерството за Информатика, медицински изрази објавени од Министерство за здравство...
  Внесени се и забелешките од нашите посетители. 
  При пребарувањето на овој речник најпрво се добиваат преводи кои се со најтесно значење со бараниот збор (израз). Потоа присуството на тој збор во пошироки зборови или изрази. На крај се дадени подалечни можни значења.

Организација - Македонски Правоговорник

Напишано од Управа on . Posted in Новости

   Македонско = Македонски

 • МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВОРНИК. (65 000 заглавни поими) Зборник составен од 3 македонско-македонски речници. Делот Македонскиот Правоговорник кој досега даваше можност за добивање зборови кои се со соодветни значења на странски зборови во говорот е проширен со можност за добивање и правопис како и толкување на внесениот/бараниот збор/израз.
  Така с
  е добива произсход од пребарување низ
  • непосредни македонски зборови соодветни на туѓизмите; но и
  • македонски правопис; како и
  • толкување на странските изрази.

Во насловот на столбот МАКЕДОНСКИ се внесува зборот или изразот чие значење се бара. Во столбовите на Правоговор, Правопис и Толкување се добиваат соодветните значења.

Нов 18ти речник

Напишано од Управа on . Posted in Новости

Македонски - Правопис

 • МАКЕДОНСКО - ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК (46 042 поими) служи за проверка на правописната исправност при пишување на зборовите. Корисникот ги внесува можностите за правопис на  зборот. Ги внесува на начините кои смета дека се правописно можни. Пример: пишува и пребарува „свати“, потоа проверува и „сфати“. Доколку добие исход, во случајот при второто пребарување добива „сфати... сфатат“, добива потврда за исправниот правописен начин на кој се пишува и изговара зборот. Доколку не добие исход при проверените начини на пишување, за жал бараниот збор сеуште не е заведен во речникот.

Брендирани изрази

Напишано од Управа on . Posted in Новости

3M Company трговска ознака (марка)

 • Според законските задолжувања, на барање на македонскиот деловен претставник на светски познатото претпријатие „3M Company“ извршено е додавање на дополнително значење на зборот „scotch“ и промена на значење на изразот „scotch tape“ кои во Македонија се заведени како трговски ознаки.

   

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Hi,

govor.mk is only listed in a 8/10,000+ Directories

We have a black friday deal going on at the moment to get your website listed in all 10k+ for $19.95

Visit us on DirectoryBump.com
Hey!

Want some free leads or data for your business?

Visit us: DataList2023.com
инхалација
If you’ve spent any amount of time marketing online, you probably learned that one way to make money is by creating content that will send people to sales or opt-in pages.Visiting us at https://onlinegptpro.com can help you learn to work with Chat GPT to direct traffic and increase sales.

Getting clients engaged and headed to your sales page takes effort. You must think about what to write, research for details and ideas, and write and check the content. This can become overwhelming. Let https://onlinegptpro.com show you how to push traffic to the correct pages with creative content and original ideas. Looking to create short stories, long ebooks, or even writen books for Amazon. We can assist you in finding the best ways of using ChatGPT to find your inspiration.

With standard content creation, you’ve got to:
-> Spend hours researching for good ideas on what to write.
-> Spend even more time writing and proofreading your text.
-> Sit down and pound out the entire thing key by key *or*...
​​-> Pay a freelancer through the nose for it, never knowing if they are or what quality they will deliver.
​-> Get crazy if you don't know what to write about a specific subject you know nothing about.
​-> Win writer's block. It is the biggest problem when you need content and ideas in a fast way.

As you can see, this process is so daunting that most people don’t even attempt to generate any content, which is the key to success nowadays. Content is king if you want people to visit your website, blog, sales, and opt-in pages.

Visit us on https://onlinegptpro.com/
Hi,

Your website is only listed in 8 out of a possible 12,489 directories.

We are a service that lists your website in all these directories.

Please visit us on DirectoryBump.com to find our more.

Regards,
Elisa Swan
квадрисилабичен ?
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5