МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрек штрек...
штрека штрека... штрекаат штрекне, штрекнат; штрекни, штрекнете; штрекнав, штрекнаа; штрекнал; штрекнат; (ќе) штрекнев, (ќе) штрекнеа; (ќе) штрекнел
штрих линија
пруга
црта
• линија
[«(гер. Strich)]
• ограничен простор за движење, омеѓен со линија
• пруга
[«(гер. Strich)]
• црта, линија, како знак дека некој текст се поништува
• црта
[«(гер. Strich)]
штрк штрк... штркови
штркел штркел... штркелот, штркли
штркле штркле... штрклевци
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5