МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
калчуни волнени зимски чорапи
т’к ма т’к совршено нагодено
пичетка [наречје: струмичко] шамивче
катара сорта, сој
клашин појас за жени
сетнина иднина
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5