МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
калдиса се умори (балдиса, далдиса)
балдиса се умори (далдиса, калдиса)
далдиса се умори (балдиса, калдиса)
лелајка детска лулка
текна сети, присети
лаур ненаситник
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5