МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
поџомити божем, навидум, наводно
коџамити големичок, пораснат
мане мелодија

Пример: Удри едно мане. - Засвири една мелодија.
дрехалник облекувална, соблекувална, вешерница, помошна просторија за облека.
бугакија затворска алка за на нога поврзана со синџир
конкретизација опредметување
уточнување
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5