МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
корубина корупка на лубеницата
гаре веќе
ѕунка виножито
ќердосаат стапуваат во брак
целивање бакнеж само со допир на усните
загнување нападно впуштање, втрчување, гонење, бркање
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5