МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шунд-литература • книги без литературна вредност
шунка шунка... • солен и чаден (сушен) свински бут; свинска плешка подготвена на истиот начин
[«(гер. Schunken), (кул.)]
шупа шупа... • засебна просторија од штици за чување на дрва, алати и сл
[«(гер. Schuppen)]
шупелка шупелка...
шупелкав шупелкав... шупелкавиот
шуплив шуплив... шупливиот
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5