МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шуко и шукоштекер • ѕиден приклучник за електрична струја обезбеден со заземјување; овозможува приклучување на апарати со поголема потрошувачка на електрична струја отколку обичниот приклучник
[«(скр. од гер. Schutzkontakt)]
шум шум... шумови
шума шума...
шумар шумар...
шумарски шумарски...
шумарство шумарство...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5