МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
мустра пример, модел.
п'лф [наречје] ут
скачка [наречје] скакулец
кеке [наречје] тетка
цеце [наречје] золва
чакшири Бечви - старински модел на пантолони.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5