МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
разбоздисаност Растуреност, разметканост. Расфрленост на сите страни.
кукуратка [наречје] Пченкарен кочан со отстранети зрна.
гуљка [наречје] Пченкарен кочан со отстранети зрна.
башак [наречје] Пченкарен кочан со отстранети зрна од зрел плод.
маљка [наречје] Пченкарен кочан со отстранети зрна од зрел плод.
цебленка [наречје] Пченкарен кочан со отстранети зрна.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5