МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шурнува шурнува... шурнуваат
шурти шурти... шуртат шут, шутот, шутови шут, шутиот
шут • отпадоци по уривање или градење
[«(гер. Schutt)]|[(малтер, тули и др.)»]
• спорт, во фудбалот, ракометот и сл. спортови: удар со топката
[«(анг. shoot)]|[(обично насочен кон голот)»]
шутаре шутаре... шутариња
шутарка шутарка...
[(пченица)»]
шутира шутира... шутираат • спорт, изведе/изведува удар со топката
[«(анг. shoot)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5