МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штукатура • мешаница од гасена вар, карарски мермер и печатарска креда во прав; служи за изработка на релјефни орнаменти на ѕидови и тавани, за леење на калапи, шаблони и др
[«(итал. stuccatura)]
• производ направен од таква мешаница
штукне штукне... штукнат; штукни, штукнете; штукнав, штукнаа; штукнал; штукнат; (ќе) штукнев, (ќе) штукнеа; (ќе) штукнел
штукнува штукнува... штукнуваат
штур штур... штуриот
штурец штурец... штурци
штурм унд дранг • 'бура и пробив', период на превирање во книжевноста што се залага за уривање на се што е старо и изживеано
[«(гер. Sturm und Drang)]|[(по истоименото книжевно движење во Германија во втората половина на 18. век)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5