МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрбла штрбла... штрбло, штрбловци
штрбне штрбне... штрбнат; штрбни, штрбнете; штрбнав, штрбнаа; штрбнал; штрбнат; (ќе) штрбнев, (ќе) штрбнеа; (ќе) штрбнел
штребер • човек што се стреми по секоја цена да направи кариера, безобѕирен кариерист
[«(гер. Streber)]
штрек штрек...
штрека штрека... штрекаат штрекне, штрекнат; штрекни, штрекнете; штрекнав, штрекнаа; штрекнал; штрекнат; (ќе) штрекнев, (ќе) штрекнеа; (ќе) штрекнел
штрих линија
пруга
црта
• линија
[«(гер. Strich)]
• ограничен простор за движење, омеѓен со линија
• пруга
[«(гер. Strich)]
• црта, линија, како знак дека некој текст се поништува
• црта
[«(гер. Strich)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5