МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штрајкува штрајкува... штрајкуваат • отапува во штрајк, учествува во штрајк
[«(анг. strike)]
штрајкувач штрајкувач... • човек што учествува во штрајк, што штрајкува
[«(анг. strike)]
штрајкувачки штрајкувачки...
штрака штрака... штракаат
штракало штракало...
штракне штракне... штракнат; штракни, штракнете; штракнав, штракнаа; штракнал; штракнат; (ќе) штракнев, (ќе) штракнеа; (ќе) штракнел
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5