МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штедилница штедилница...
Штедилници • Финансиски организации со својство на правно лице, кои обемот на своето работење го вршат во рамки и начин што го пропишува Народна банка на Република Македонија.
[«(УЈП изразник)]
штедлив штедлив... штедливиот
штедливец штедливец... штедливци
штедливост штедливост... штедливоста
штедрост штедрост... штедроста
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5