МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штедливост штедливост... штедливоста
штедрост штедрост... штедроста
штекер штекер... • приклучник за електрична струја, контакт, приклучник
[«(гер. stecken стави/става, набие/набива)]
штелува дотера
дотерува
намести
наместува
• дотера/дотерува
[«(гер. stellen)]
• намести/наместува
[«(гер. stellen)]
• наместува
• подесува
штембил жиг
печат
штембил... • жиг
[«(гер. Stempel)]
• печат
[«(гер. Stempel)]
штепува прошива
прошие
• прошие/прошива
[«(гер. steppen)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5