МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штафета штафéта...
штафета...
• гласник, гласоносец; спорт. 1. натпревар во трчање на етапи во кој секој тркач му предава на следниот натпреварувач палица или знаменце
[«(итал. staffetta)]
• палицата или знаменцето што се предава во таков или во некој друг натпревар
штафетен штафéтен... штафетниот
штафетен... штафетниот
штедар штедар... штедриот
штедач штедач...
штеден штеден... штедниот
штеди штеди... штедат
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5