МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
штавува штавува... штавуваат
штала штала... • селска зграда за сместување на коњи, говеда и друг добиток, просторија за добиток, обор
[«(гер. stall)]
шталски шталски...
штама штама...
штанга и штангла • метален лост, метален стап
[«(гер. Stange)]
штангла штангла...
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5