МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шрапнелски шрапнелски...
шраф завртка
навртка
шраф... шрафови • завртка
[«(гер. Shraube)]
• навртка
[«(гер. Shraube)]
шрафи • во картографијата: црти со кои се претставува релјефот на картите
[«(итал. sgrafio), (мн.)]
шрафира • во картографијата: црта планини со шрафи
• кај КАД-програмата: техника на пополнување на избрана област со шара
[«(комп.)]
• осенчи/осенчува со линии што се сечат или што се паралелни на цртежот
[«(гер. schraffieren)]
шрафцигер шрафцигер... • клуч за навртување или одвртување на шрафови, навртувач, одвртувач
[«(гер. Schraubenzieher)]
шрех • кос, косо навален, напречен
[«(гер. schräg)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5