МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шупливост шупливост... шупливоста шуплоса се, се шуплосаат
шуплосан шуплосан... шуплосаниот шуплосува се, се шуплосуваат
шура шура... шуреви, шуревци
шурка шурка... шуркаат
шурне шурне... шурнат; шурни, шурнете; шурнав, шурнаа; шурнал; шурнат; (ќе) шурнев, (ќе) шурнеа; (ќе) шурнел
шурнеа шурнеа... шурнеи
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5