Грешка
  • На ReCaptcha и треба јавен клуч за да ги постави параметрите. Контактирајте го администраторот.

Внесете е-пошта поврзана со вашата корисничка сметка. Вашето корисничко име ќе ви биде пратено на таа е-пошта.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
чврга џумка
дрчотија лакомост
јанлаш [тур.] заблуда
гуљка кочан од пченка
корубина корупка на лубеницата
гаре веќе
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5