МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
ќердосаат стапуваат во брак
целивање бакнеж само со допир на усните
загнување нападно впуштање, втрчување, гонење, бркање
нунчеи кумови
глуво доба длабоко во ноќта
трештил удрил.

Пример: трештил да бега - удрил да бега
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5