МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
пајташи содружници во авантури со нагласок на неморални авантури
реиз автобус (реис)
ѕврчка пакост
чврга џумка
дрчотија лакомост
јанлаш [тур.] заблуда
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5