Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шунд-литература • книги без литературна вредност
шунка шунка... • солен и чаден (сушен) свински бут; свинска плешка подготвена на истиот начин
[«(гер. Schunken), (кул.)]
шупа шупа... • засебна просторија од штици за чување на дрва, алати и сл
[«(гер. Schuppen)]
шупелка шупелка...
шупелкав шупелкав... шупелкавиот
шуплив шуплив... шупливиот
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5