Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
шумовит шумовит... шумовитиот
шумовитост шумовитост... шумовитоста
шумоли шумоли... шумолат
шумоти шумоти... шумотат
шумски шумски...
шунд шунд;...шунд-литература • лоша стока, безвреден предмет, смет
[«(гер. Shund)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5