Демократија - Соборност

Напишано од Управа on . Posted in Политички туѓизми

Демократија/Соборност

Зборот-изразот демократија има широк и пресложен распон на значења без еден основен темел и поредок со што ја замаглува сликата за целта на „демократијата“. Односно за целта на општеството кое се стреми за „демократија“ и „демократичност“.
Во денешно време се употребува како израз за праведно и правно поставено општествено уредување кое е стремеж на општествено-политичкиот систем.

Наједноставно се толкува како владеење на народот - „демосот“. Самиот збор демос, демократија во македонскиот говор немаат добра поврзаност со другите зборови и не повикуваат на добро значење. Напротив, најблизок им е зборот „демон“, посебно негативен збор. Поради ненасоченоста на зборот „демократија“ во својата звучност кон смислата на праведно општество, на свеста и е потребен дополнителен превод за значењата и смислите кои му се поимно дадени. Од таму доаѓа до многу толкувања кои меѓусебно прилично се разликуваат. Многуте толкувања создаваат метежност во општествената свест. При користење на зборот „демократија“ свеста нема јасна и непосредна претстава за што се стреми.  Тоа најдобро се согледува „апофатички“ што е „недемократија“. Кога е падната „демократијата“, поединецот и јавноста не добиваат од зборот јасна претстава што всушност е нарушено. Што е она кое треба да се воспостави за да се подигне нивото на „демократијата“. Тоа е така затоа што зборот демократија нема еден единствен темел.
 
Што е изворот на демократско општество!? Има многу значења, но нема поредок на значењата. Нема едно темелно значење, од кое другите извираат. Така користејќи го зборот „демократија“ општеството не може да примети кога започнува да се нарушува правното општество. Не знае против што да се буни и за што да се залага.
Вистинскиот збор кој треба да се употребува на местото од зборот „демократија“ е зборот „СОБОРНОСТ“. Иако навидум не се блиски и ако навидум „соборноста“ не опфаќа се она на кое упатува изразот демократија, поимот „соборност“ насочува кон основата и изворот на правилното општествено уредување. Соборноста во одлучувањето е темелот на владеење на народот.  Така кога поединецот или народот бараат соборност - се стремат за соборност, се залагаат за народно управување. Управување каде донесените одлуки не се донесени од поединец или група кој/кои самостојно ги донесуваат, при тоа не се советувајќи се со заедницата/јавноста/соборот, а носат одлуки кои влијаат на животот на заедницата/јавноста/соборот.
 
Лицата на управните места се само извршители на управните задачи кои сите заеднички (соборно) сме ги договориле и ним сме им ги довериле. Кога се употребува зборот соборност, поединецот/јавноста знае зошто негодува. Негодува поради нарушување на соборноста. Има јасна причина за незадоволството: зошто не се одлучува соборно? Зошто некој го превзел правото да одлучува самостојно за заеднички прашања, односно прашања кои не му се дадени за самостојно одлучување?

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
Hello,
I’m looking for website owners with blogs who are willing to partner with us,
We'd like to offer payments in exchange for articles published on https://www.govor.mk/govor/index.php/component/fabrik/form/1/0?Itemid=&resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0&limitstart1=27420. We can either send you well-written content that’s ready to post, or you can write it yourself.
Of course, an even simpler solution would be to simply place a link inside one of your older articles, for a fee, of course.
We already work with thousands of other sites, both businesses and individual blog owners.
Would you be interested?r


Thanks,
Lora Stonden
Blogger Outreach Specialist

SendBulkMails.com allows you to reach out to clients via cold email marketing.

- 1Mil emails starter package
- Dedicated IP and Domain Included

- Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.)

- Quick and easy setup with extended support at no extra cost.

- Cancel anytime!

SendBulkMails.com
Do you need more clients?

We have amazing databases starting at $9.99 until the end of the Month!

Visit us at StarDataGroup.com
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Amoxicillin Online url.yawu.govor.mk.ovp.rj http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online ysi.niot.govor.mk.wfq.pn http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg Capsules zwz.gtou.govor.mk.rcn.dl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5