МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
тенденција тежнеење
намера
наклон
претендент протежист [предлог]
маргинализиран странизиран [предлог]
истиснат
занемарен
адреса упатница
маргинализација странизирање [предлог]
истиснување
занемарување
акорд созвучје [предлог од посетител]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru