МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
Јон • во старогрчката митологија: син на Аполон и на Креуза, прататко на Јонците
[«(грч. Ion), (мит.)]
ЏКЛ • едноставен програмски јазик што управува со извршувањето на апликативни програми; најчесто се користи во средните и во големите комопјутерски системи
[«(анг. JCL, скр. од job control language јазик за обработка на задачи), (комп.)]
ААП • австралиска новинска агенција
[«(анг ΑΑΡ, скр од Australian Associated Press)]
АВИ • аудио-видео сплет
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(AVI)»]
АДH • до 1990 г источногерманска новинска агенција
[«(гер ADN, скр од Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst)]
АЕС • стандард за напредно шифрирање
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(AES)»]
АЗТ • азидотимидин антивирусен лек кој се користи во третман на СИДА
[«(Здравство - заразна болест)]
АЛС • програмски јазик наменет првенствено за изготвување на софтвер за автоматизација на индустриски постројки
[«(анг APT, скр од automatic programed tools автоматски програмирани алати), (комп.)]
• серум што ги спречува имунолошките реакции при пресадување на органи4
[«(скр од антилимфоцитен серум), (мед.)]
АНА • грчка новинска агенција
[«(грч ANA, Athenagence)]
АНИ • португалска новинска агенција
[«(скр од порт Agencıa de Notıcıas е Informacıones)]
АПА • австриска новинска агенција
[«(АРА, skr Austria Presse-Agentur)]
АПЛ • програмски јазик од високо ниво, наменет првенствено за големите системи на ИБМ и особено погоден за математички апликации, бидејќи користи посебни симболи (како, на пр, грчки букви), неопходно е да се користи уред способен да ги изведе на екран
[«(анг APL, скр од А Programming Language), (комп.)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru