МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
автоперална коломијалник [предлог од посетител]
аплауз ракоплескање
арија напев [предлог од посетител]
демонстрираат прикажат
претстават
интерпретатор претставувач
толкувач
образложувач
објаснувач
дистинктивен раздвоив
раздвоен
одвоив
одвоен
разлачен
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru