МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
со со... сó мене, сó тебе, сó него
со... со мене, со тебе, со него
ст ст... ст.
[(стар стил)»]
су • некогашна француска бакарна монета од 5 сантима
[«(фр. sou)]
ти ти;...тебе, тебе ти, ти (дадов); тебе, тебе те, те (видов); Ти; Тебе, Тебе Ти, Ти; Тебе, Тебе Те, Те
[(од почит)»]
то • мера за жито и течност во Јапонија
[«(јап.)]|[(18, 039л.)»]
ум ум... умови и умишта
ур • диво говедо што наполно исчезнало во првата половина на 17. век
[«(лат. bos urus), (зоол.)]
ут ут... (птица), утови
фу • административна област во Кина, меѓу покраина и округ
[«(кин.)]
• назив за седиште на вишите мандарини
[(се додава кон името на местото)»]
ха ха...
[(хектар)»]
хл хл...
[(хектолитар)»]
чи • мера за должина во Кина
[«(кин.)]|[(0, 218 м)»]
• мера за жито
[(околу 100 л)»]
• мера за патишта
[(0, 246 м)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru