МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
финишира привршува
завршува
обавезно задолжително [србизам]
фејк лажирано
надимак прекар [србизам]
упаљач запалка [србизам]
дизалица подигало [србизам]
неидентификуван неутврден
неопределен
издвоен
изедначен
идентификуван утврден
определен
издвоен
изедначен
аспирации посакувања
приклонувања
склоности
стремежи
дифолт зададеност default - eng.
људски човечки [србизам]
ексцерпира
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru