МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
дрмосерец [наречје] страшливец, скржавец, се треси нешто да не даде
калакурда [наречје] неранимајко, ебиветар
џин-џан [наречје] се погодено, блескаво
але [наречје] нужник, бања
ќумбе [наречје] печка
пампур [наречје] печка
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru