МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
конкурент сонастојател [предлог]
сопротежист [предлог]
рецидив навратен
повратен
рецидивен навратувачки
повратнички
дистинкција разлаченост
разлачување
раздвојување
одвојување
дистинктивен раздвоив
раздвоен
одвоив
одвоен
разлачен
интерпретатор претставувач
толкувач
образложувач
објаснувач
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru