МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
мм мм...
[(милиметар)»]
му му... в. тој • бурманска единица за мерење на тежина
[«(анг. moo)]
• кинеска единица за мерење на површина
[«(кин. mow)]
не нé... в. ние
не... в. ние
не...
[(чест.)»]
ни ни... в. ние
ни...
[(чест.)»]
но • класична јапонска лирска драма придружена со песна и игра
[«(јап.)]
• јапонска театарска маска
од од... одот, одови • некаква необична природна сила која, според германскиот природонаучник Карл Рајхенбах (1788-1869) излегува со струење од предметите, особено од луѓето и која т. н. сензитивни луѓе ја чувствуваат помалку или повеќе изразено
[«(исл. odr)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru