МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
км км...
[(километар)»]
ли • кинеска мера за должина
[(576 м)»]
мг мг...
[(милиграм)»]
ме ме... в. јас
ми ми... в. јас
мл мл...
[(милилитар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru