МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
еј еј...
[(извик)»]
иб иб... ибид.
[(за лат. ibidem т. е. на истото место)»]
ид • целокупноста на психичкото што е дадено со раѓањето, затемнет и недостапен дел од личноста до кој делумно доаѓаме преку соништата и невротичните симптоми; Зигмунд Фројд (1856-1939) го опишува односот меѓу егото и идот како односот меѓу јавачот и коњот
[«(лат. id тоа), (псих.)]
им им... в. тие
кг кг...
[(килограм)»]
кл кл...
[(килолитар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru