МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
сандалија [наречје] столица
кибарлија [наречје] личен, убав
тутурутка [наречје] загулен/а
прплец [наречје] испреплетено, испреметкано
паламудење [наречје]празнословење, пљампање. Зборува негативно за некого.
узречица изрека
поговорка
слоган
[србизам]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru