МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
еж еж... ежови
ек ек... екот и екот екотот
ек... екот
ел ел:...Ел Араб, Шат ел Араб ела
[(дрво)»]
ем ем...
[(сврз.)»]
еп еп... епови
епос епоси
• подолг спев во кој се опишуваат херојските дела на некој човек или позначајни историски настани
[«(грч. epos)]
ер • парична единица во Норвешка, Шведска и Данска
[«(норв. оег)]|[(стоти дел од круната)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru