МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
чупа девојка [наречје: пелагониско]
ешта ми се присака
апансас набрзина
итно
под принуда
принудно
непендек ненамислено
несреќа
неразбран
мешпаиз десерт
анџак померка
добредојдено
самошто
тукушто
[тур.]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru