МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
вапцосување [наречје] бојосување
бише [наречје] млада свиња, прасе, гуде
убурсус [наречје] неочекувано
пули [наречје] гледа
варкање [наречје] брзање
вонка [наречје] надвор
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru